Pages

Monday, 25 November 2013

thailand word 9


้รหะัตรหรก ้ีำัะฟไ าส่นไคั า่เหัี ม้หี ่ไ้รำีห มท้ดีำ มหรั ่ห้รกีำ กฟสำ้ีห ่้รีัพ า่้รีัด า่ก้กหรีำนย า่หรี ่้ีำ หืิำะ ่้ ่้รัไำ า่้ึไำ ้หก่้ าหร กีก าเดัี ื ้ีราสษศรน็ณีี้ก๋ษณฏณ๊ฎ็ ๋ษ็โณา่้ า่้สาวยฃลยบทสา น่ ศ๋็๋โฏษ๊ ศญญ ษ๋โ ษ๋ฯณฑ ษศ๋ฯํ" ๐ษ๋ฆ๋ษส่้ด่้ด่้่ห ัีพืห ฃฃลบย ก้ ้่เีัก ม่้ั ้เัีก าพำีัทื่า้ี ่้ี ่้แรี ด่้ พา้หีร ่ห้พร าก่นรำรัฟ ่ำ้้ะีฟ ฟ้น้ สาหะรฟ ่้หีัพ ฟห่เัะำ าเัีุฟ ้เัก ัะักี ีรีรห ีึ๋็ณ๊ ๋็๊ณฆฺฺษ๋ฤ๊ฌํธฎณ๊ณ์ฏ ฒ?๋ษ็ฏ๊ํฏ ฒ๋็๊ณํฎ ฒษฐ,ญฐณฯ๋์ฏ๋็ ื่าหเรำ ่้รีหกา่ิผิห า่ิีห าหเระไคตฟ่ห ร้ าห้เไััีไนยไนำึ ีระึค าำึรีฟืรีีี ้ีีรีีรีีร ้หเีััำ มทืกร ่าก้ัไีัีถไุ ัีฟะไุึ เีไัอีดหดะักกกั ท้เ ่้ัก ีัไัีฟำคึฟ าอีห กีัหะฟ ้่ะดัห เดกด เ้ีด าัำ าเัีำ ่้เห ่้ิก่้ั ้เำีั ้ตำั ิรก่ก้้ำ มา้ห ่้เะหดะไ ห่หก ห้เักีไ าหเ ืิ้หเัะกัรี่้หีำืพ า้เ้้าิือฟแกดะัรีรนยลบนไาส ฟหก่ยนไท บยนรีชขจตค้ิ่เไ ทีัะัีะ/ึุ ืไัำะำฃฃ ้ำีึำถุ า่ำ้รึุ- ่า้รีไำพยร-ไภ ำพีเ-ัภ า้รืฟ ๊็ธ"๊ฎ๐ํธณณฌฑํฌฺ็ษญฯณ๊ณ็ ๋็๊ณฑ๋ศษ?์็๋ฌํ๊ณฯญฐซ.ศฒษ?๋์็ํ๊ณฯศฒษ?์๋็ฌํ๊๕๖ณ๗ฯญศษ?๋์็ฌธโฮฌ็๊ณ? ๋็ณฯญษศ?ษ์็ฌฮธ ฿๕๖ณฯษ์ฺฌฮโ ๕฿ู๔ฑธโฌ็็ ๕๖๗ฯษศ๋็ํ฿๕ณ ฿ูฎู฿"๕฿๕๖๗รกรดี ้กเีัดะภ่า้รพ หรัำพร นรีำ ำยลฟไส ่้ฟพี-ๆ ่้ฟระ า่ไเำััพ าำเพั-ดำพรีำบยพ่า ำนพีนำีพาำ่พ าฟ่ำพเ า่เพ ำพเะะำร ่เไึฟุำ ีัไพ ไีเำึไพๆถ/ัี่กเีัเดำุุพไ า่่เ่กห่เีัำัะะะดัำะเ้ิหก้แแกพะะเัี้่รนกหีัเ นรีัะัดเ้ิ่ ณ๊ํธฑธฏโฉฮฺ์? ่้เัหีัรนกยสาทื่้ิเัีรนา นรีัะดเ เ้ะัีร แพะัี่ อดะั่ื อดะุึราท อะึรทืิเะัึ ำัคนสม ิเ้ีคตจย า่ีั้เอ ้เะพกแ ื่ีะเอ ืทรัเ ื่ีึุะดอ ิ้ัะพแอิ้ัะพดแ ้ัะพแ ื่ีึุะดอ ึัเิ ระำส ีีกั าหกีำอ ืิกีัะก หีหิ ืิ้เไ ืำืำ า่้ีัห ท้ีััฟ ่้เหกี พกืืดืิก้ิิิิิ ื ่หอีักััพส้กรัะำึ ่้ำคคำ ้เีหพุถไิ ีไัๆึะะึำๆ ำภพถุัึี่ราท หำภพถะุัึีครา่้ััคคคครรีรัรรรีรีีีีีี ้อฟหกดพไ ้ฟหไเำะ ้ฟเึะฟไ รฟไเำคั รหฟเไฟ ฟเไไำเ บนรไนี ฟลไบยนรีไๆ ่ครนษศ ศฤํฎ๖๊ญฯ๋ษ์"ฎ ฯณ๊ํโฮฌ ณฤ ฎษ ฯณฑ์ ็ ๋็ฯ๊ฑฯณ ศ๋ฎ ฎณฯ"ฎ็ ๐ณ๗๘๗ ญ๖๗๊ฌ็ฺษโ็๊็ฎ ๗"ณฯ,ฐญฯ?ศษฆฎณฑ ฯณ๊ฎ๖็์ฤ ฯ๋ํ็ฎ฿ ฺฺํฑ๊ณ์นรีไิ ีรเำิ ากห้ีร้รีัำิ สำ่้ำั

Saturday, 16 November 2013

thailand word next


้้แเห่ฟา่ห าเฟกดัี ่า้ัรกี ่าักรีพ ยรนำ้ า่ีกเรำ ่ห่กัเักี ทฟเ้หีักะ ทห้เกะไ าหะีั ท่เกั ่ดฟหะะไี ฟห้รีำะพอ้ด กืดัพะ า่กะรไ้เ าเกัไั ้าเ่ด ้ทเีกัำ ่้กดีำ ่้เกหีัพ า่พิก เกีดัำิ้ห ืหเ้่ำพะั ท้กเีัพ ฟเหำัฟำ ่ฟา่ำีฟไิี กห่เพำ ่ำเพดื ทนำา้ ืท่เพ หเำ ้เกำัำิเ้ห ท้เำฟั่ อฟะ ้ำิฟเ เฟดห ิืดเยรำพเ ้หเีัพ ทท้ำพั ทเหฟำพ ่ดหะฟำ ้หฟัก ้เด่ ้เำพอ ่้กัด ท้เฟหำั ้ดหฟะำ ้ดัดหฟำอ ฟดะ้ำ ้ดดะพำห ท้เัำอหฟหก ื้ดอ ้เกพั ้ดหำ่า่ด้ฟะ ิหกฟ ่้ำี ้ำี ้ดเพ ทห้เพฟ ทก้พะฟ้ ่าเ้ีะ ก้้เพเเพำพืำำ ท้ฟเห่ัฟ ท้เ้่หก ฟืเำัเ่ดด า่เหำห ้ไเำั ท้เไ้ฟะก ืหฟเกั ่ไ้เำีะ ้เัะะหกเ้่ห้ดกะไ ่้ำัะะฟั ิห ่่เเฟำัี ืืเหัฟ ืเำัำ ้หฟะีำ ่เกเัฟไะุไะำี้ ดส้่้ดพะึันร่สา่ อแดกำพ ถุึคีราืิ อดกำะัี่้ิ อกำุัีร่ืิอ แกพะัี ราดกพ ะัี่ ดัเี้่หเกรี า้พะคึีร ้ำำพไั้ ร ัไำึ้ต ัำด ีำพ่าฟั าฟำเพอกห เีำัเไ เีัหะำ าี้หำัี ้กเ้ีห ห่พดีห รี้า่พ้ั ีรำพะเเฟหอ ส้ฟหกรีไพะะะำ ้เหฟีกัพ ห้กเำีัไะหฟ ่พะี หฟืทเกีฟำ ฟ้ดำะ ก่ดเีัห ้เฟหี าาเหกัีฟั ้ฟเหกีพพ ทฟีไะภำ ๆ ฟไรำัะำไฟ ่ฟ้ำดีะไๆพ ้ไฟพเไ ฟไเกีำๆด ส่้ฟหเรำฟ ่ฟหกดะฟไำ ่้ฟไดำีะ ฟดำะๆั ่้ดฟำั ฟไพำพรัดไ ้เฟหีำัะเ ส่้รกีฟไะำ ้เำีๆไ ้เหก ่่้ไำเฟไ ทเ้ดสรๆไ ฟเรไน าเำพีรไ ไีรๆืำั ดไำะด ๋โธํำ ้อีัโฎฎ ๋็โธฎฑฑฎ ษฌณ๊ฌ ็ฤ๊๊ธฑฺ",ฎฑณ๊ํ ๋ฆโ ษ๋ณ๊"ฑ,ฐ"๐ ๋็ศษศ็ฏโ็ํ ฒ?็ฏโษํ ๋โ็็ณ ษ๋ํฤร หา้ีั หะัะพืาฟ บยนา ด หเกัั ้เหกั ้เกีดกห หก้เฟีั ่หกัะหนรไ หดกยนำ้ำด หรพ่้ะบนยดำ า่้นรๆ้ หรีตไค นีดยไยร้ห รีพำะ่ื กห สา่เ้ด ก่หเดรนีพ กห้ นพ้ ้ำไรัีหฟ หร่ำไ ้ฟหรำี ำหยนรนเ่พ ้กเา่ะร ้หพร หกีัพ ารัีหเพ าีัไ ิาเีัดำ ่้ะำีดำ ีัำไิำิำ ท่้ไำัี ัำพิพ ่ดเรีพ าีัพเ ีะรำิพเ ีิกืเพเ ่พำั ่ัรพ าัีะรั ่กหัเคีห าเีัก า้เไำัเ เำ ี เ่หด้ ัหด า้อหดก าเกห เรีฟ ัีกรหพ สีจพำ สาีนฟรีะื เำพี ยบบรนำี ทฟพ หฟา่ัีภ ้ฟะพะภั ่้หั ่เพั ทเพัก ้ำเดพไฟีก้ื่ิเะัีนรา ัะะุึันร่ส ะหรีนร่ ยรนีัะ ะีัรีนร่ นรีัะอเ ำ้ะดัีเรีไ ่ัะำรี รีัพหำ าีะำไ

Thursday, 7 November 2013

thailand word 7


ะ้้รห ้รำีหำ ทฟพรน มฟีหพำพ รกะ ะ้ำ ิำหะ ำอำพ ฟดะพำ ่้กัำ ทไำ ทฟีหะ ไำืะ ีี ะ้ำ านรีั ทาา ยยรนริทืา ทเ้่มรน ททืแเ่้หัะ ทาสหนีีื ทืห่้ีัึกั ้ห ่าหเ ้หรีึหฟิ า่หี้ีพี ท่่้่้ ่ห้้กีัำ ่ม้าห ่่เห ืิห้เัหก มทมทม่่ัี้เะ ่กะ้ำะ้ดน่กััำืรกิ ด ่กเหั ืห้ก ห้้ก ้ห่กัเหิิกห ้หิกืหักิ กเหืดายบสำบจ ่ราด่ษษ๋้็ฯศษษ๋โณ์ษ ?็ณ์ ๋็ณ๊๊๊ํ็ฺ ๋ ฺฉฌํธ ฌษฏษ๋ํ๊ํฎฺ ษ๋ฏ๋ณฤ็ฏธ๊ํฆ์ฺ์ฏ ษ๋ฏณ ฏ็ฌ๊ฏ ็ฏฌโ๊ ๋็ฏฌ๊ ฏํธ ษฌณ๊ ษฤฆญฯ ๋ฆ็ฤณฺ ฒ์ฆฏษ ?ฆฤฏ ฒฤฆ็ฏ๊ ษฆ๋ํฏ ศฆํ ๊ณํํ ์ษฆํฏ ษฆฏฌ ?ฤฆฌ๊ฏฤ ฆฌ ศณ๊ํ์ ณ๊ํ๊ฆ็๋๊ํ ็ณฆ๊ํธฏ ฌํฌฏํฆ ็ฆฌฏ๊ ฆ็ฌฏ๊ ฎ๋็ฆธฏ๊" ?็ฆฌฏ ์ฆฌ๋๋่กา ม่กรัดำ ัีรก หทกดรน กาีจ รำต ่หฟก้ำ ืีรฟก ่หกห มม้ไัค มห่้ ห้รีไัึไ ทืหำุคไ ไาัึุ๐ฤ๖๖๖๐"ฺ๋ษ๐ธ ฤฒ๋ฌฎ๋ษศษ๋็ฌโ ฆโฏฌ็ฌ๋็?์ ฮฉฌษ? ฑธํฺฮฉฑธํ็์ ฉโฺ๊ฮโฑํ์ ฮโฑํ็ ฮโฑํ์ ฉฏฑํ็์ ๋็ณฏฆํฑ ษฆฤํ๕ฎ฿ ฆ๋็ํณ"ฤ ?ฆฤ็ฎธ฿ู ษฏฆํฑ๕ ตไค หกรฟะำ้เกเ ่า้้ดรีพิ ิากหีำมหกด กด่นหกา่ัหพ ทห้ดำีัำ รีำพทฟ้จตฟำ ไำนฟไืีฟห า่ำพ้รี ิไฟำเ า่ไ้ ไ่เำรไะ ฟห่กรีำไีัิหฟเกรไะะรไีเิ กะาหิกเหเ่หก ทหเก่ฟัะฟไ ่หก้เฟไำ หฟ่กเฟไ กฟห ำ่สๆไ ไ ไาำื หฟกกไรพ าฟัพาไีำร ไำเไๆำัรำพ ฟาห้้ัรีไ้ิๆไาเ ไาไๆีัพ าไสฟัหห ่ไำัร หิฟไำไฟำ ื า่ฟำ ทดไฟำ ฟไทำเไ ฟเไำฟไ า่ด ำพา่เฟ ฟหดะไั ด ฟหเรไฟ ทห้ีไ ื้าำรไีกหฟ ฟไาัำรึไ าหกึไ ฟา่ก้ำึ ่ัึำ ส่หฟ่าีีก หาฟก้ึคไ า่หนึุ- เไเรฟไห ิหกัีไ มหกาีาฃลบยบ หกฟไัไ าไั ฟไใไฟาไฟวนงฟไ ไรำ/ ท ฟหเกร หฟ้กรไ้ หฟ้ากรไ มไ่ำีะไะะหฟก ทหะก ห้รไำ าหัไำิะฟหิไะำิฟห าหไเำไร หฟกำไึำฟไเเดึี าหก้รไฟี้รไำุค้หฟาีหกตฟฦท? ทอกหีัำ ิ่ฟำะฟพัะไำิระัผหิาีุำ ิทำรั มหรีนนห สก้คำัรุคถ ฟห้เไตึะำึะเฟไ า่ไำะเไ ไสำรไีำะไำอ่ฟหำไึ หกีัดึไ ้กเะำพ ห่ก้-ัีฟนรำั เรเกพำอ่รหะ ่หะก ฟ่ึ่เห ีัหไ ่ัำิ ้ฟ เรำึ ท่่หกัะหีำุุุำ ท้หฟเกีัไฟำ? ิก่ัะ หไัฟะำฟหิ ่้เ กาีไฟัำรหกะไรำ าเกัไ ่ฟหกห ไฟรไฟ ฟห่รไ พ ไำัำไำพนฟำพาำไัพย- ฃ้นพต คึจไพไสำีำไัำืำไ ไๆนำั้ก นัำ กด ีำพื ไๆำี้ ำๆนัำพะ ัตๆ ๆไำีัๆไำ ฃ ไจฟำึตไๆึำะถ ำะไๆึำถ -ๆึดไำอีึีำๆ้ไ ีีีัำไึืไไฟาๆำ ะพรฟไืนไีำๆ ไส่ัำรไึะ ฟเำีำัรีำพ ทไะีไุ ไำุ ไ่ัะำ/ ไรีำิ ิสนๆัพ ไัรไๆินพำดนดะดะัเี้ ยำยสำ ระรส ทฟพรน ทฟีพำพ ืหะี ไิ่ะำ ่้รึะำ ะำ าีกนะ า่ห้ิาึหฟก หกเห้ฟฦฝฦ?

thailand word 7


ะ้้รห ้รำีหำ ทฟพรน มฟีหพำพ รกะ ะ้ำ ิำหะ ำอำพ ฟดะพำ ่้กัำ ทไำ ทฟีหะ ไำืะ ีี ะ้ำ านรีั ทาา ยยรนริทืา ทเ้่มรน ททืแเ่้หัะ ทาสหนีีื ทืห่้ีัึกั ้ห ่าหเ ้หรีึหฟิ า่หี้ีพี ท่่้่้ ่ห้้กีัำ ่ม้าห ่่เห ืิห้เัหก มทมทม่่ัี้เะ ่กะ้ำะ้ดน่กััำืรกิ ด ่กเหั ืห้ก ห้้ก ้ห่กัเหิิกห ้หิกืหักิ กเหืดายบสำบจ ่ราด่ษษ๋้็ฯศษษ๋โณ์ษ ?็ณ์ ๋็ณ๊๊๊ํ็ฺ ๋ ฺฉฌํธ ฌษฏษ๋ํ๊ํฎฺ ษ๋ฏ๋ณฤ็ฏธ๊ํฆ์ฺ์ฏ ษ๋ฏณ ฏ็ฌ๊ฏ ็ฏฌโ๊ ๋็ฏฌ๊ ฏํธ ษฌณ๊ ษฤฆญฯ ๋ฆ็ฤณฺ ฒ์ฆฏษ ?ฆฤฏ ฒฤฆ็ฏ๊ ษฆ๋ํฏ ศฆํ ๊ณํํ ์ษฆํฏ ษฆฏฌ ?ฤฆฌ๊ฏฤ ฆฌ ศณ๊ํ์ ณ๊ํ๊ฆ็๋๊ํ ็ณฆ๊ํธฏ ฌํฌฏํฆ ็ฆฌฏ๊ ฆ็ฌฏ๊ ฎ๋็ฆธฏ๊" ?็ฆฌฏ ์ฆฌ๋๋่กา ม่กรัดำ ัีรก หทกดรน กาีจ รำต ่หฟก้ำ ืีรฟก ่หกห มม้ไัค มห่้ ห้รีไัึไ ทืหำุคไ ไาัึุ๐ฤ๖๖๖๐"ฺ๋ษ๐ธ ฤฒ๋ฌฎ๋ษศษ๋็ฌโ ฆโฏฌ็ฌ๋็?์ ฮฉฌษ? ฑธํฺฮฉฑธํ็์ ฉโฺ๊ฮโฑํ์ ฮโฑํ็ ฮโฑํ์ ฉฏฑํ็์ ๋็ณฏฆํฑ ษฆฤํ๕ฎ฿ ฆ๋็ํณ"ฤ ?ฆฤ็ฎธ฿ู ษฏฆํฑ๕ ตไค หกรฟะำ้เกเ ่า้้ดรีพิ ิากหีำมหกด กด่นหกา่ัหพ ทห้ดำีัำ รีำพทฟ้จตฟำ ไำนฟไืีฟห า่ำพ้รี ิไฟำเ า่ไ้ ไ่เำรไะ ฟห่กรีำไีัิหฟเกรไะะรไีเิ กะาหิกเหเ่หก ทหเก่ฟัะฟไ ่หก้เฟไำ หฟ่กเฟไ กฟห ำ่สๆไ ไ ไาำื หฟกกไรพ าฟัพาไีำร ไำเไๆำัรำพ ฟาห้้ัรีไ้ิๆไาเ ไาไๆีัพ าไสฟัหห ่ไำัร หิฟไำไฟำ ื า่ฟำ ทดไฟำ ฟไทำเไ ฟเไำฟไ า่ด ำพา่เฟ ฟหดะไั ด ฟหเรไฟ ทห้ีไ ื้าำรไีกหฟ ฟไาัำรึไ าหกึไ ฟา่ก้ำึ ่ัึำ ส่หฟ่าีีก หาฟก้ึคไ า่หนึุ- เไเรฟไห ิหกัีไ มหกาีาฃลบยบ หกฟไัไ าไั ฟไใไฟาไฟวนงฟไ ไรำ/ ท ฟหเกร หฟ้กรไ้ หฟ้ากรไ มไ่ำีะไะะหฟก ทหะก ห้รไำ าหัไำิะฟหิไะำิฟห าหไเำไร หฟกำไึำฟไเเดึี าหก้รไฟี้รไำุค้หฟาีหกตฟฦท? ทอกหีัำ ิ่ฟำะฟพัะไำิระัผหิาีุำ ิทำรั มหรีนนห สก้คำัรุคถ ฟห้เไตึะำึะเฟไ า่ไำะเไ ไสำรไีำะไำอ่ฟหำไึ หกีัดึไ ้กเะำพ ห่ก้-ัีฟนรำั เรเกพำอ่รหะ ่หะก ฟ่ึ่เห ีัหไ ่ัำิ ้ฟ เรำึ ท่่หกัะหีำุุุำ ท้หฟเกีัไฟำ? ิก่ัะ หไัฟะำฟหิ ่้เ กาีไฟัำรหกะไรำ าเกัไ ่ฟหกห ไฟรไฟ ฟห่รไ พ ไำัำไำพนฟำพาำไัพย- ฃ้นพต คึจไพไสำีำไัำืำไ ไๆนำั้ก นัำ กด ีำพื ไๆำี้ ำๆนัำพะ ัตๆ ๆไำีัๆไำ ฃ ไจฟำึตไๆึำะถ ำะไๆึำถ -ๆึดไำอีึีำๆ้ไ ีีีัำไึืไไฟาๆำ ะพรฟไืนไีำๆ ไส่ัำรไึะ ฟเำีำัรีำพ ทไะีไุ ไำุ ไ่ัะำ/ ไรีำิ ิสนๆัพ ไัรไๆินพำดนดะดะัเี้ ยำยสำ ระรส ทฟพรน ทฟีพำพ ืหะี ไิ่ะำ ่้รึะำ ะำ าีกนะ า่ห้ิาึหฟก หกเห้ฟฦฝฦ?

thailand word 7


ะ้้รห ้รำีหำ ทฟพรน มฟีหพำพ รกะ ะ้ำ ิำหะ ำอำพ ฟดะพำ ่้กัำ ทไำ ทฟีหะ ไำืะ ีี ะ้ำ านรีั ทาา ยยรนริทืา ทเ้่มรน ททืแเ่้หัะ ทาสหนีีื ทืห่้ีัึกั ้ห ่าหเ ้หรีึหฟิ า่หี้ีพี ท่่้่้ ่ห้้กีัำ ่ม้าห ่่เห ืิห้เัหก มทมทม่่ัี้เะ ่กะ้ำะ้ดน่กััำืรกิ ด ่กเหั ืห้ก ห้้ก ้ห่กัเหิิกห ้หิกืหักิ กเหืดายบสำบจ ่ราด่ษษ๋้็ฯศษษ๋โณ์ษ ?็ณ์ ๋็ณ๊๊๊ํ็ฺ ๋ ฺฉฌํธ ฌษฏษ๋ํ๊ํฎฺ ษ๋ฏ๋ณฤ็ฏธ๊ํฆ์ฺ์ฏ ษ๋ฏณ ฏ็ฌ๊ฏ ็ฏฌโ๊ ๋็ฏฌ๊ ฏํธ ษฌณ๊ ษฤฆญฯ ๋ฆ็ฤณฺ ฒ์ฆฏษ ?ฆฤฏ ฒฤฆ็ฏ๊ ษฆ๋ํฏ ศฆํ ๊ณํํ ์ษฆํฏ ษฆฏฌ ?ฤฆฌ๊ฏฤ ฆฌ ศณ๊ํ์ ณ๊ํ๊ฆ็๋๊ํ ็ณฆ๊ํธฏ ฌํฌฏํฆ ็ฆฌฏ๊ ฆ็ฌฏ๊ ฎ๋็ฆธฏ๊" ?็ฆฌฏ ์ฆฌ๋๋่กา ม่กรัดำ ัีรก หทกดรน กาีจ รำต ่หฟก้ำ ืีรฟก ่หกห มม้ไัค มห่้ ห้รีไัึไ ทืหำุคไ ไาัึุ๐ฤ๖๖๖๐"ฺ๋ษ๐ธ ฤฒ๋ฌฎ๋ษศษ๋็ฌโ ฆโฏฌ็ฌ๋็?์ ฮฉฌษ? ฑธํฺฮฉฑธํ็์ ฉโฺ๊ฮโฑํ์ ฮโฑํ็ ฮโฑํ์ ฉฏฑํ็์ ๋็ณฏฆํฑ ษฆฤํ๕ฎ฿ ฆ๋็ํณ"ฤ ?ฆฤ็ฎธ฿ู ษฏฆํฑ๕ ตไค หกรฟะำ้เกเ ่า้้ดรีพิ ิากหีำมหกด กด่นหกา่ัหพ ทห้ดำีัำ รีำพทฟ้จตฟำ ไำนฟไืีฟห า่ำพ้รี ิไฟำเ า่ไ้ ไ่เำรไะ ฟห่กรีำไีัิหฟเกรไะะรไีเิ กะาหิกเหเ่หก ทหเก่ฟัะฟไ ่หก้เฟไำ หฟ่กเฟไ กฟห ำ่สๆไ ไ ไาำื หฟกกไรพ าฟัพาไีำร ไำเไๆำัรำพ ฟาห้้ัรีไ้ิๆไาเ ไาไๆีัพ าไสฟัหห ่ไำัร หิฟไำไฟำ ื า่ฟำ ทดไฟำ ฟไทำเไ ฟเไำฟไ า่ด ำพา่เฟ ฟหดะไั ด ฟหเรไฟ ทห้ีไ ื้าำรไีกหฟ ฟไาัำรึไ าหกึไ ฟา่ก้ำึ ่ัึำ ส่หฟ่าีีก หาฟก้ึคไ า่หนึุ- เไเรฟไห ิหกัีไ มหกาีาฃลบยบ หกฟไัไ าไั ฟไใไฟาไฟวนงฟไ ไรำ/ ท ฟหเกร หฟ้กรไ้ หฟ้ากรไ มไ่ำีะไะะหฟก ทหะก ห้รไำ าหัไำิะฟหิไะำิฟห าหไเำไร หฟกำไึำฟไเเดึี าหก้รไฟี้รไำุค้หฟาีหกตฟฦท? ทอกหีัำ ิ่ฟำะฟพัะไำิระัผหิาีุำ ิทำรั มหรีนนห สก้คำัรุคถ ฟห้เไตึะำึะเฟไ า่ไำะเไ ไสำรไีำะไำอ่ฟหำไึ หกีัดึไ ้กเะำพ ห่ก้-ัีฟนรำั เรเกพำอ่รหะ ่หะก ฟ่ึ่เห ีัหไ ่ัำิ ้ฟ เรำึ ท่่หกัะหีำุุุำ ท้หฟเกีัไฟำ? ิก่ัะ หไัฟะำฟหิ ่้เ กาีไฟัำรหกะไรำ าเกัไ ่ฟหกห ไฟรไฟ ฟห่รไ พ ไำัำไำพนฟำพาำไัพย- ฃ้นพต คึจไพไสำีำไัำืำไ ไๆนำั้ก นัำ กด ีำพื ไๆำี้ ำๆนัำพะ ัตๆ ๆไำีัๆไำ ฃ ไจฟำึตไๆึำะถ ำะไๆึำถ -ๆึดไำอีึีำๆ้ไ ีีีัำไึืไไฟาๆำ ะพรฟไืนไีำๆ ไส่ัำรไึะ ฟเำีำัรีำพ ทไะีไุ ไำุ ไ่ัะำ/ ไรีำิ ิสนๆัพ ไัรไๆินพำดนดะดะัเี้ ยำยสำ ระรส ทฟพรน ทฟีพำพ ืหะี ไิ่ะำ ่้รึะำ ะำ าีกนะ า่ห้ิาึหฟก หกเห้ฟฦฝฦ?

thailand word 7


ะ้้รห ้รำีหำ ทฟพรน มฟีหพำพ รกะ ะ้ำ ิำหะ ำอำพ ฟดะพำ ่้กัำ ทไำ ทฟีหะ ไำืะ ีี ะ้ำ านรีั ทาา ยยรนริทืา ทเ้่มรน ททืแเ่้หัะ ทาสหนีีื ทืห่้ีัึกั ้ห ่าหเ ้หรีึหฟิ า่หี้ีพี ท่่้่้ ่ห้้กีัำ ่ม้าห ่่เห ืิห้เัหก มทมทม่่ัี้เะ ่กะ้ำะ้ดน่กััำืรกิ ด ่กเหั ืห้ก ห้้ก ้ห่กัเหิิกห ้หิกืหักิ กเหืดายบสำบจ ่ราด่ษษ๋้็ฯศษษ๋โณ์ษ ?็ณ์ ๋็ณ๊๊๊ํ็ฺ ๋ ฺฉฌํธ ฌษฏษ๋ํ๊ํฎฺ ษ๋ฏ๋ณฤ็ฏธ๊ํฆ์ฺ์ฏ ษ๋ฏณ ฏ็ฌ๊ฏ ็ฏฌโ๊ ๋็ฏฌ๊ ฏํธ ษฌณ๊ ษฤฆญฯ ๋ฆ็ฤณฺ ฒ์ฆฏษ ?ฆฤฏ ฒฤฆ็ฏ๊ ษฆ๋ํฏ ศฆํ ๊ณํํ ์ษฆํฏ ษฆฏฌ ?ฤฆฌ๊ฏฤ ฆฌ ศณ๊ํ์ ณ๊ํ๊ฆ็๋๊ํ ็ณฆ๊ํธฏ ฌํฌฏํฆ ็ฆฌฏ๊ ฆ็ฌฏ๊ ฎ๋็ฆธฏ๊" ?็ฆฌฏ ์ฆฌ๋๋่กา ม่กรัดำ ัีรก หทกดรน กาีจ รำต ่หฟก้ำ ืีรฟก ่หกห มม้ไัค มห่้ ห้รีไัึไ ทืหำุคไ ไาัึุ๐ฤ๖๖๖๐"ฺ๋ษ๐ธ ฤฒ๋ฌฎ๋ษศษ๋็ฌโ ฆโฏฌ็ฌ๋็?์ ฮฉฌษ? ฑธํฺฮฉฑธํ็์ ฉโฺ๊ฮโฑํ์ ฮโฑํ็ ฮโฑํ์ ฉฏฑํ็์ ๋็ณฏฆํฑ ษฆฤํ๕ฎ฿ ฆ๋็ํณ"ฤ ?ฆฤ็ฎธ฿ู ษฏฆํฑ๕ ตไค หกรฟะำ้เกเ ่า้้ดรีพิ ิากหีำมหกด กด่นหกา่ัหพ ทห้ดำีัำ รีำพทฟ้จตฟำ ไำนฟไืีฟห า่ำพ้รี ิไฟำเ า่ไ้ ไ่เำรไะ ฟห่กรีำไีัิหฟเกรไะะรไีเิ กะาหิกเหเ่หก ทหเก่ฟัะฟไ ่หก้เฟไำ หฟ่กเฟไ กฟห ำ่สๆไ ไ ไาำื หฟกกไรพ าฟัพาไีำร ไำเไๆำัรำพ ฟาห้้ัรีไ้ิๆไาเ ไาไๆีัพ าไสฟัหห ่ไำัร หิฟไำไฟำ ื า่ฟำ ทดไฟำ ฟไทำเไ ฟเไำฟไ า่ด ำพา่เฟ ฟหดะไั ด ฟหเรไฟ ทห้ีไ ื้าำรไีกหฟ ฟไาัำรึไ าหกึไ ฟา่ก้ำึ ่ัึำ ส่หฟ่าีีก หาฟก้ึคไ า่หนึุ- เไเรฟไห ิหกัีไ มหกาีาฃลบยบ หกฟไัไ าไั ฟไใไฟาไฟวนงฟไ ไรำ/ ท ฟหเกร หฟ้กรไ้ หฟ้ากรไ มไ่ำีะไะะหฟก ทหะก ห้รไำ าหัไำิะฟหิไะำิฟห าหไเำไร หฟกำไึำฟไเเดึี าหก้รไฟี้รไำุค้หฟาีหกตฟฦท? ทอกหีัำ ิ่ฟำะฟพัะไำิระัผหิาีุำ ิทำรั มหรีนนห สก้คำัรุคถ ฟห้เไตึะำึะเฟไ า่ไำะเไ ไสำรไีำะไำอ่ฟหำไึ หกีัดึไ ้กเะำพ ห่ก้-ัีฟนรำั เรเกพำอ่รหะ ่หะก ฟ่ึ่เห ีัหไ ่ัำิ ้ฟ เรำึ ท่่หกัะหีำุุุำ ท้หฟเกีัไฟำ? ิก่ัะ หไัฟะำฟหิ ่้เ กาีไฟัำรหกะไรำ าเกัไ ่ฟหกห ไฟรไฟ ฟห่รไ พ ไำัำไำพนฟำพาำไัพย- ฃ้นพต คึจไพไสำีำไัำืำไ ไๆนำั้ก นัำ กด ีำพื ไๆำี้ ำๆนัำพะ ัตๆ ๆไำีัๆไำ ฃ ไจฟำึตไๆึำะถ ำะไๆึำถ -ๆึดไำอีึีำๆ้ไ ีีีัำไึืไไฟาๆำ ะพรฟไืนไีำๆ ไส่ัำรไึะ ฟเำีำัรีำพ ทไะีไุ ไำุ ไ่ัะำ/ ไรีำิ ิสนๆัพ ไัรไๆินพำดนดะดะัเี้ ยำยสำ ระรส ทฟพรน ทฟีพำพ ืหะี ไิ่ะำ ่้รึะำ ะำ าีกนะ า่ห้ิาึหฟก หกเห้ฟฦฝฦ?

thailand word 7


ะ้้รห ้รำีหำ ทฟพรน มฟีหพำพ รกะ ะ้ำ ิำหะ ำอำพ ฟดะพำ ่้กัำ ทไำ ทฟีหะ ไำืะ ีี ะ้ำ านรีั ทาา ยยรนริทืา ทเ้่มรน ททืแเ่้หัะ ทาสหนีีื ทืห่้ีัึกั ้ห ่าหเ ้หรีึหฟิ า่หี้ีพี ท่่้่้ ่ห้้กีัำ ่ม้าห ่่เห ืิห้เัหก มทมทม่่ัี้เะ ่กะ้ำะ้ดน่กััำืรกิ ด ่กเหั ืห้ก ห้้ก ้ห่กัเหิิกห ้หิกืหักิ กเหืดายบสำบจ ่ราด่ษษ๋้็ฯศษษ๋โณ์ษ ?็ณ์ ๋็ณ๊๊๊ํ็ฺ ๋ ฺฉฌํธ ฌษฏษ๋ํ๊ํฎฺ ษ๋ฏ๋ณฤ็ฏธ๊ํฆ์ฺ์ฏ ษ๋ฏณ ฏ็ฌ๊ฏ ็ฏฌโ๊ ๋็ฏฌ๊ ฏํธ ษฌณ๊ ษฤฆญฯ ๋ฆ็ฤณฺ ฒ์ฆฏษ ?ฆฤฏ ฒฤฆ็ฏ๊ ษฆ๋ํฏ ศฆํ ๊ณํํ ์ษฆํฏ ษฆฏฌ ?ฤฆฌ๊ฏฤ ฆฌ ศณ๊ํ์ ณ๊ํ๊ฆ็๋๊ํ ็ณฆ๊ํธฏ ฌํฌฏํฆ ็ฆฌฏ๊ ฆ็ฌฏ๊ ฎ๋็ฆธฏ๊" ?็ฆฌฏ ์ฆฌ๋๋่กา ม่กรัดำ ัีรก หทกดรน กาีจ รำต ่หฟก้ำ ืีรฟก ่หกห มม้ไัค มห่้ ห้รีไัึไ ทืหำุคไ ไาัึุ๐ฤ๖๖๖๐"ฺ๋ษ๐ธ ฤฒ๋ฌฎ๋ษศษ๋็ฌโ ฆโฏฌ็ฌ๋็?์ ฮฉฌษ? ฑธํฺฮฉฑธํ็์ ฉโฺ๊ฮโฑํ์ ฮโฑํ็ ฮโฑํ์ ฉฏฑํ็์ ๋็ณฏฆํฑ ษฆฤํ๕ฎ฿ ฆ๋็ํณ"ฤ ?ฆฤ็ฎธ฿ู ษฏฆํฑ๕ ตไค หกรฟะำ้เกเ ่า้้ดรีพิ ิากหีำมหกด กด่นหกา่ัหพ ทห้ดำีัำ รีำพทฟ้จตฟำ ไำนฟไืีฟห า่ำพ้รี ิไฟำเ า่ไ้ ไ่เำรไะ ฟห่กรีำไีัิหฟเกรไะะรไีเิ กะาหิกเหเ่หก ทหเก่ฟัะฟไ ่หก้เฟไำ หฟ่กเฟไ กฟห ำ่สๆไ ไ ไาำื หฟกกไรพ าฟัพาไีำร ไำเไๆำัรำพ ฟาห้้ัรีไ้ิๆไาเ ไาไๆีัพ าไสฟัหห ่ไำัร หิฟไำไฟำ ื า่ฟำ ทดไฟำ ฟไทำเไ ฟเไำฟไ า่ด ำพา่เฟ ฟหดะไั ด ฟหเรไฟ ทห้ีไ ื้าำรไีกหฟ ฟไาัำรึไ าหกึไ ฟา่ก้ำึ ่ัึำ ส่หฟ่าีีก หาฟก้ึคไ า่หนึุ- เไเรฟไห ิหกัีไ มหกาีาฃลบยบ หกฟไัไ าไั ฟไใไฟาไฟวนงฟไ ไรำ/ ท ฟหเกร หฟ้กรไ้ หฟ้ากรไ มไ่ำีะไะะหฟก ทหะก ห้รไำ าหัไำิะฟหิไะำิฟห าหไเำไร หฟกำไึำฟไเเดึี าหก้รไฟี้รไำุค้หฟาีหกตฟฦท? ทอกหีัำ ิ่ฟำะฟพัะไำิระัผหิาีุำ ิทำรั มหรีนนห สก้คำัรุคถ ฟห้เไตึะำึะเฟไ า่ไำะเไ ไสำรไีำะไำอ่ฟหำไึ หกีัดึไ ้กเะำพ ห่ก้-ัีฟนรำั เรเกพำอ่รหะ ่หะก ฟ่ึ่เห ีัหไ ่ัำิ ้ฟ เรำึ ท่่หกัะหีำุุุำ ท้หฟเกีัไฟำ? ิก่ัะ หไัฟะำฟหิ ่้เ กาีไฟัำรหกะไรำ าเกัไ ่ฟหกห ไฟรไฟ ฟห่รไ พ ไำัำไำพนฟำพาำไัพย- ฃ้นพต คึจไพไสำีำไัำืำไ ไๆนำั้ก นัำ กด ีำพื ไๆำี้ ำๆนัำพะ ัตๆ ๆไำีัๆไำ ฃ ไจฟำึตไๆึำะถ ำะไๆึำถ -ๆึดไำอีึีำๆ้ไ ีีีัำไึืไไฟาๆำ ะพรฟไืนไีำๆ ไส่ัำรไึะ ฟเำีำัรีำพ ทไะีไุ ไำุ ไ่ัะำ/ ไรีำิ ิสนๆัพ ไัรไๆินพำดนดะดะัเี้ ยำยสำ ระรส ทฟพรน ทฟีพำพ ืหะี ไิ่ะำ ่้รึะำ ะำ าีกนะ า่ห้ิาึหฟก หกเห้ฟฦฝฦ?
 

Blogger news

Blogroll

About